POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio electrónico, a continuación, reflíctense os seguintes datos: a empresa titular de condecorbal.com é Ana Conde Escuredo con CIF 34978884R e domicilio en Aduana de Corón 33C, 36629 · Vilanova de Arousa, Pontevedra con correo electrónico de contacto condecorbal@condecorbal.com

2. USUARIOS: O acceso e/o uso deste portal de condecorbal.com atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/o uso, as Condicións Xerais de uso aquí reflectidas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Responsable: Ana Conde Escuredo

Finalidade: Xestión da solicitude

Lexitimación: Execución dun contrato / prestación de servizos

Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros sen a súa autorización, salvo as excepcións previstas pola Lei.

Dereitos: Pode exercitar os Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidad dos datos achegados, como se indica na información adicional.

Información Adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos seguindo a seguinte ligazón

INFORMACIÓN DETALLADA PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: CONDE CORBAL

Domicilio Social: Aduana de Corón 33C, 36629 · Vilanova de Arousa, Pontevedra

Email: condecorbal@condecorbal.com

Finalidade

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En condecorbal.com tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de xestionar e tramitar os servizos solicitados

Non se realizarán tratamentos de datos automatizados co fin de elaborar perfís.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais facilitados polo usuario conservaranse mentres non se solicite a supresión dos mesmos por parte do interesado.

Lexitimación

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución da súa solicitude, o desenvolvemento e execución das relacións contractuais e precontractuales establecidas con vostede, así como o cumprimento de obrigacións legais que lle son de aplicación a condecorbal.com

Destinatarios

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Condecorbal.com non cederá datos a terceiros sen a súa autorización salvo ás Administracións públicas ás que se atope obrigado por Lei.

Dereitos

O usuario poderá exercer en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición e Portabilidad dos datos achegados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, dirixindo un escrito en que especifique que dereito desexa exercer ao domicilio social arriba indicado, achegando copia do documento que o identifique, á dirección de correo electrónico XXXX

Así mesmo, o interesado pode presentar unha reclamación #ante a Autoridade de Control.

En cumprimento do establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, comunicamos ao usuario que os datos persoais que nos facilite de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados ás Actividades de Tratamento automatizados de datos de carácter persoal titularidade de condecorbal.com, co fin de poder prestarlle os nosos servizos, así como para manterlle informado sobre cuestións relativas á actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con “*” son de carácter obrigatorio, polo que o non enchemento dos devanditos campos impedirá ao USUARIO gozar dalgúns dos Servizos e informacións ofrecidas na Web. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.

Condecorbal.com cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

Condecorbal.com adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados do tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (as cales poden verificar a veracidade dos datos).

No caso de que o USUARIO facilite datos de carácter persoal, referentes a persoas físicas distintas a si mesmo, o USUARIO deberá, con carácter previo á inclusión, informarlles do contido da presente clausula, #de acordo con o establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos.

Ana Conde Escuredo como responsable da Actividade de Tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidad dos datos achegados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, o USUARIO poderá exercer en todo momento os dereitos, dirixindo un escrito ao domicilio social, achegando copia do DNI ou Pasaporte.

Ana Conde Escuredo garante que todas as comunicacións comerciais que dirixe aos seus clientes cumpren a normativa vixente.

Por iso, en cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e a Lei 9/2014 Xeneral de Telecomunicacións, infórmase o USUARIO que o sitio web condecorbal.com poderá enviarlle por medios electrónicos información acerca de produtos e servizos de interese ao que Vde. presta o seu consentimento

En calquera momento poderá revogar esta autorización na dirección condecorbal@condecorbal.com